Veri Sorumlusunun Kimliği

Akdatasoft Yazılım ve Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti.
Mersis No: 0020004933400016

Ticaret Sicil No: 4315
Adres: Kazımiye Mah. Şahinkaya 1. Sokak No:7/14 Çorlu/TEKİRDAĞ
KEP Adresi: akdatasoft@hs01.kep.tr

Tel: 0(282) 653 13 89 – 0(282) 651 72 29

Web: akdata.com

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Akdatasoft Yazılım ve Bilgisayar San. Tic. LTD. ŞTİ. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine azami hassasiyet göstermekteyiz. Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Şirket olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

 

  1. Veri Sorumlusu
   6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; Veri sorumlusu olarak Kazımiye Mahallesi Şahinkaya 1. Sokak No : 7/14 Çorlu / Tekirdağ adresinde Akdatasoft Yazılım ve Bilgisayar San. Tic. LTD. ŞTİ. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. Kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

 

  • Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
   Şirket tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
   Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve bölümleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, e-posta, işe alım portalları dahil dijital mecralar ve yazılım üzerinden, sözleşmeler, başvurular, formlar, çağrı merkezi, uzaktan destek, satış ve pazarlama birimi, web sitelerindeki çerezler, kartvizit, telefon gibi vasıtalar aracılığıyla ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak, veri sahibi ile yüz yüze yapılan görüşmeler aracılığıyla toplanabilecektir.
   Ayrıca, Şirket hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. Sözleşme kapsamında, sözlü, yazılı, görüntü ses kaydı yoluyla, elektronik ortamda vermiş olduğunuz veya fiziksel olarak sizinle karşı karşıya gelmek suretiyle kişisel verileriniz toplanıp işlenecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin arttırılması ve satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak profilleme/segmentasyon çalışmaları gibi çalışmalar kapsamında da kullanılabilecektir.
   Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek, ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Şirketimiz tarafından kullanılmaya devam edilecektir.
   Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

 

  • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
    Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; iş ortaklarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, yukarıda 3. maddede belirttiğimiz amaçlar kapsamında ve Kanun ve kişisel verilere ilişkin yürürlükte bulunan diğer emredici mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurt içinde veya yurt dışındaki aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

– Danışmanlar

– Denetim Firmaları

– Hizmet Alınan Firmalar

– İşbirliği Yapılan Firmalar

– Müşteriler

– Pay Sahipleri

– Şirket Yetkilileri

– Tedarikçiler

– Teknopark Yönetimi (Yönetici Şirket)

– Bankalar ve Finans Kuruluşları

– Yargısal Merciler ve Kamu Otoriterleri

– Yeniden Satıcılar

– Merkezi Kayıt Kuruluşu, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Borsa İstanbul A.Ş., Saklama Kuruluşları, Sermaye Piyasası Kurulu

 

  • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 Kişisel verileriniz Şirket tarafından e-mail, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, Akdatasoft Yazılım ve Bilgisayar San. Tic. LTD. ŞTİ.nin erişimine imkan verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda ve/veya çağrı merkezi kanalıyla toplanmaktadır. KVK Kanunu’nun maddelerinde belirtilen kişisel 5. ve 6. veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

  •  Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
   Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
   • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
   • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
   • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı, çağrı merkezi, mail veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz.

 

Metni İndirmek için Tıklayın.

Start typing and press Enter to search